Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Chcielibyśmy zapewnić Państwo, że ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby nasze działania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).
W niniejszej Polityce znajdą Państwo szczegółowe informacje o tym, jak przetwarzany i chronimy prywatność Klientów, w tym dane osobowe pozyskane przez naszą stronę www.mdachkoszalin.pl oraz podczas wizyt w siedzibie firmy i kontakcie telefonicznym.
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów

Administrator danych
MDACH Pokrycia Dachowe spółka cywilna ul. Szczecińska 70 75-137 Koszalin NIP 6692558022 REGON 386546731 reprezentowaną przez:
Rober Mamczur
Kamila Kochanek
Cele przetwarzania
·         Przedstawienie oferty materiałowej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta,
·         Udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta

Podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

Odbiorcy danych
Podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych – dostawcy usług IT, obsługi kadrowo-księgowej

Prawa związane z przetwarzaniem danych
Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania

Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres sześciu miesięcy od daty ich pozyskania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

Konsekwencje niepodania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przedstawienia Pani/Panu oferty lub udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia oferty oraz udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Panią/Pana zapytanie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane