Zasady zwrotu palet

1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego dostarczane są na następujących rodzajach palet:
a) bezzwrotnych (jednorazowe),
b) zwrotnych – objętych 23% stawką podatku VAT.
2. Każdy rodzaj palet uznawany jest za towar. Sprzedający ma prawo dochodzić należności z tytułu palet tak jak za inne towary, wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie włącznie.
3. Koszt palet zwrotnych i bezzwrotnych nie jest wliczony w cenę towarów i jest doliczany każdorazowo do rachunku Kupującego jako osobna pozycja.
4. Palety zwrotne ( palety euro - epal ). Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do siedziby firmy Sprzedającego lub magazynu wyznaczonego przez producenta na własny koszt.

5. Do zwrotu palet zobowiązany jest Kupujący.
6. Przy zdawaniu palet Kupujący zobowiązany zwrócić tylko te palety, które zostały zakupione u Sprzedającego.
7. Kupujący będzie mógł otrzymać zwrot należności za zwrócone palety na swój rachunek bankowy lub gotówkę w kasie firmy. Zwrot dokonywany jest po otrzymaniu korekty za palety od producenta. W przypadku zwrotu palet do siedziby firmy, pomniejszony jest on o wartość kosztów transportowych do miejsca wyznaczonego przez producenta.
8. W każdym przypadku zakupione palety muszą być zwrócone przez Kupującego w terminie 2 miesięcy od dnia wystawienia faktury sprzedaży obejmującej dane palety zwrotne. Po upływie tego terminu Kupującemu nie będzie przysługiwało prawo do ich przekazania oraz roszczenie o zwrot ich równowartości.
9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odbioru wyłącznie pełnowartościowych i nieuszkodzonych palet.